مستند " خاطرات مشترک " ، خاطرات آقای محمد رجبی از دوران مبارزه خود علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی از زبان خود ایشان .