پنجمین قسمت از خاطرات " عزت الله شاهی " از دوران مبارزه ایشان علیه رژیم مستبد شاه با موضوع روزهای شکنجه شدنش توسط " حسینی " مخوف ترین شکنجه گر ساواک .