گروه فیتیله با سرودی از به دنیا آمدن نی نی تا .... . « چیه چیه ، صدای گریه‌ کیه ، ‌نی نی اومده دنیا ، تو باغ زندگیمون ، یه گل شده شکوفا » .