گوشه هایی از سریال " تنهاترین سردار " ، دستور به حفظ آرامش مردم و عدم تعرض به خوارج ، اقدامی آگاهانه پس از ترور نافرجام امام حسن (ع) ، توسط عمال معاویه 03:00 .