قسمت اول از نفوذ " ارنست پرون " در دربار شاه . رفاقت برنامه ریزی شده « ارنست پرون » مستخدم ، با محمد رضا پهلوی در مدرسه سوئیس و مراجعت او به ایران به همراه محمد رضا و نفوذ و تاثیر او در مناسبات مملکتی در دوران رژیم پهلوی ، از زبان " ارتشبد حسین فردوست " .