خاطره ای شنیدنی از " ارتشبد حسین فردوست " از کتک کاری محمد رضا پهلوی با یک جوان مصری در مدرسه سوئیس . دانلود کنید تا با گوشه ای از شخصیت خاص او آشنا شوید .