قسمت دوم از خاطرات آیت الله مهدوی کنی از زندان و شکنجه های ساواک در حق ایشان ، همراه با تصاویری بازسازی شده .