قسمت دوم از خاطرات ارتشبد بازنشسته " حسین فردوست " ، از نزدیکان صمیمی محمد رضا پهلوی و بیان نحوه آشنایی و همراهی او با محمد رضا و رضا خان پهلوی، از زبان خود او .