زندگی نامه ارتشبد بازنشسته حسین فردوست از نزدیکان صمیمی محمد رضا پهلوی و بیان نحوه آشنایی او با محمد رضا و رضا شاه پهلوی در دوران کودکی، از زبان خود او .