قسمت ششم مستند 116 روز نوفل لوشاتو ، پیرامون حضور شهید مطهری و شهید بهشتی در نوفل لوشات و و دیدار و گفتگو با امام و همچنین توضیحات دکتر صادق طباطبایی از همراهان امام و ... .