درد دل های غریب مدینه حضرت امام حسن (ع) از خاطرات تلخ کودکی همراهی مادر در کوچه بنی هاشم ، در روضه خوانی جانسوز حاج محمود کریمی . « تموم میشه عمری دیدن این قوم کافر / دیدن قاتل مادر، گریه پشت اون در... » . مدت زمان 09:53 .