نکاتی در مورد سابقه " فریدون توانگری " ، معروف به آرش ( یکی از خشن ترین شکنجه گران ساواک ) همراه با اعترافات او از نحوه شکنجه زندانیان انقلابی .