بعد از گذشت 7 ماه از جریانات گذشته و هتک حرمت به روز عاشورا اکنون جریان فتنه و خارج نشینان نگران 22 بهمن است که حماسه‌ای دیگر همچون 9 دی پیش بیاید .