نمونه ای از جلسات دادگاه خاص رژیم پهلوی در محکوم نمودن مبارزین انقلابی، همراه با تصاویری بازسازی شده از دادگاه (برگرفته از خاطرات خانم شهین دخت جعفری) .