تشریح نحوه شکنجه وحشیانه آقای محمود رضوی با برق به دست ساواک ، از زبان خود ایشان ، همراه با تصاویری بازسازی شده .