هنوز چند روزی از هشدار یونیسف در مورد قاچاق کودکان نگذشته که آمریکا با پوشش انسان دوستانه دست به قاچاق کودکان آسیب دیده هائیتی زده است .