خاطره بیرون بردن لباس خونین سید احمد هاشمی نژاد از زندان ساواک ، از زبان خود ایشان .