گزارشی جالب و آموزنده در باره ی ماده ی مخدر کراک ، که قدرت مخرب 150 برابر هروئین دارد . « اعتیاد به مخدرهای صنعتی فاجعه بار است اما روزنه های نجات کاملاً بسته نیست و عوارضی که ...» .