کلیپی مستند و قدیمی در مورد ورود روسها از شمال و انگلیسی ها از جنوب به ایران ، در جنگ جهانی دوم (1941)و هدف استعمارگر پیر از این حمله .