گزارش 20:30 از وجود برخی مراکز همسریابی که به اصطلاح مجوز رسمی نیز دارند و بیان ایراداتی که به این نوع ازدواج وارد است و مشکلات و راه کار های آن . « تمایل به ازدواج اینترنی و استفاده از سایت های هسمریابی از سوی جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی نوعی بحران به شمار می رود ... ».