بامداد دیروز یک زلزله دیگر مردم مصیبت زده هائیتی را به وحشت انداخت ؛ در این کلیپ لحظه ای از وقوع زلزله در یک مهد کودک ضبط شده که بسیار تکاندهنده است و همچنین رسوایی نیروهای صهیونیستی در ربودن اعضای بدن قربانیان زلزله .