سخنان امام محمد باقر (ع)در مورد تواضع ، حسادت و علم آموزی از زبان حاج آقای حسینی نیشابوری . « اگر کسی در دانش مداری در علم محوری وقت و عمرش را بگذارد ، این انسان به سمت سعادت در حرکت است ».