" از سری قسمتهای کمدی ساعت خوش " . آموزش رانندگی به یک راننده ناشی . به مدت 02:06 .