" از سری قسمتهای کمدی ساعت خوش " ، مسابقه هفته با مجری گری مهران مدیری و حضور سه شرکت کننده . به مدت 14:33 .