تعریف منافق از زبان امام علی بن موسی الرضا(ع) . « بندگان خدا شما را به ترس از خدا می خوانم ، از منافقان بر حذر می دارم که آنان گمراهند و گمراه کننده ... »