کشف یک خانه تیمی و دستگیری تعدادی از اوباش و کشف مقادیری مواد های مخدر و سلاح های گرم و سرد . به مدت 01:58