برنامه نود مورخ 16 مهر 1388 . گزیده ای از دیدار دو تیم مس کرمان با استقلال تهران به همراه گفتگو با مربیان و با زیکنان و حواشی آن ... . به مدت 08:10 .