بیان فواید حجامت ، و نکاتی درباره ی سن مناسب برای شروع حجامت و ارتباط آن با رشد قد و درمان زردی کودکان از زبان دکتر روازاده .