در راهپیمایی روز قدس در حالی که جمعیت عظیمی از مردم تهران در حال شعار بر ضد آمریکاو اسرائیل بودند جماعتی با شعارهای انحرافی سعی داشتند مسئله قدس شریف را بی ارتباط جلوه دهند ، البته حضور بعضی از چهره ها نظیر ... . به مدت 06:01 .