وارد کننده های شلوار های موهنی که با بی احترامی تمام "بسم الله الرحمن الرحیم " بر روی جیب عقب آنها حک شده بود ، دستگیر شد ... به مدت 01:01 .