یك شهروند هندی در اقدامی عجیب با بستن بادکنک به انتهای لوله خودکار بادکنک‌ها را بوسیله گوش خود باد می کند ... . به مدت 00:43 .