قسمتی از سریال امام علی (ع) . متن توصیه های حضرت علی به مالک اشتر درباره نحوه حکومت داری ، منشور حکومتی‌ای که به مالک عطا فرمودند از نفیس‌ترین و ارزنده‌ترین مطالب حکمرانی و مردم‌داری و حکومت‌داری است که در نهج البلاغه نیز آمده است . به مدت 03:07 .