قسمتی از سریال امام علی (ع) . امام از کار شکنی های پی درپی خوارج گلایه می کنند . به مدت 01:57 .