قسمتی از سریال امام علی (ع) . بدل شدن داوود دمشقی در نقش معاویه . به مدت 09:00 .