قسمتی از سریال امام علی (ع) . مروان، ولید ودیگر فراریان جمل به شام به شام پناه می برند . به مدت 03:58 .