قسمتی از سریال امام علی (ع) . پیروزی امام علی در این جنگ و كشته شدن طلحه در جنگ و به قتل رسیدن زبیر در بیابان و آتش زدن شتر عایشه پایان جمل بود . به مدت 09:19 .