قسمتی از سریال امام علی (ع) . حضرت علی در تقسیم غنائم بسیار دقیق و عادل بودند . به مدت 07:01 .