قسمتی از سریال امام علی (ع) . خاموش نمودن چراغ بیت المال توسط حضرت علی در دیدار خصوصی با طلحه وزبیر باعث شد تا آنها دیگر امیدی به تصاحب امارت ناحق نداشته باشند . به مدت 03:45 .