قسمتي از سريال امام علي (ع) . ظلم های بنی امیه و عثمان نسبت به ابوذر غفاری و تبعید او به ربزه . به مدت 10:35 .