برنامه کودک فیتیله با موضوع جمعه . « جمعه شد و مدرسه ها تعطیله / اومد به خونه ی شما فیتیله / با قسمتهای شاد و شاد و تازه / جمعه ی خوبی واستون می سازه / شبکه ی دو چه شور و حالی داره / به خونتون شادی و شور میاره ... » .