پزشکان بر این باورند که خوردن سحری در ماه رمضان اجباری است و کسانی که سحری نمی خورند و سعی دارند با پر خوری هنگام افطار این کمبود را جبران کنند در حقیقت موجب افزایش وزن خودشان می شوند و بافت های بدن را نیز به خطر می اندازند .