پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 1387 . در طول سال 86 کارهای با ارزشی از سوی مسئولین کشور چه دولت ، چه مجلس و چه آحاد مردم در .... . به مدت 00:42 .