قسمتی از از فیلم " سیاحت غرب " . در این قسمت عذاب معصیت کاران و نافرمایان از امر خدا در عالم پس از مرگ به تصویر کشده شده است .