نماهنگی دلنشین درباره شهید رجایی . « راه رجا بسته نيست گرچه رجايي برفت / ريشه بجا باد اگر، برگ و بري مي‌رود » ...