کلیپی تأثیر گذار و زیبا از فلسطین و مقاومت . « ای! آقای عاشق جنگ ! گل نمی ترسه از تفنگ ! / بدون که شیشه ی صدا ،نمی شکنه به حرف سنگ / نسل ستاره پوش من این شب رو رسوا می کنه / دستای ما دریچه ی ترانه رو وا می کنه / شهر قشنگ آرزو سحر طلسم تو نشد قلب نجیب نسل من عاشق اسم تو نشد / دوباره آشتی می کنن تموم دستای جدا / شیشه ی بی دووم شب می شکنه از سنگ صدا » .