پت و مت برای پختن یک جوجه کباب چه کارها که نمی کنند... به مدت 08:10