دکلمه اقای کاکائی در مورد امام بعد از وفات، با کیفیت به مدت 00:04:22