گزیده تصویری ترتیل سوره های اخلاص و ناس و فلق توسط استاد عبدالباسط عبدالصمد .