از مجموعه روایت فتح مستندی پیرامون سنگرسازان بی سنگر ، بچه های مهندسی رزمی در زیر بارانی از تیر و ترکش در حال ساختن سنگر .