فیلمی از فرمانده شهید حاج ابراهیم همت در حال صحبت کردن با نیروهای تحت فرمانش و در کمال تواضع و فروتنی ابراز شرمندگی در برابر صبر و ایثار بسیجیان میکند .